Cakuli: Shtëpizat e peshkatarëve nuk do të jenë pjesë e ankandit

0

Me iniciative te Kryetarit te Bordit drejtues te Mirave detare te MZ, z. Xhaudet Cakuli , ne Mbledhjen e Bordit drejtuaes te te Mirave detare te mbajtur te merkuren, me 2 Nentor u aprovua Perfundimi qe lokacionet dhe objektet e  e peshkatareve, gjegjesisht te pronareve te objekteve te cilet ne vitin 2015 kishin lejen per peshkim afarist apo sportiv, te mos perfshihen ne thirrjet vijuese publike (Tendera), por te lihen per fundin e ketije procesi, deri sa te kryhet procedura e perfshirjes se ketyre objekteve ne Katalog (Plan), si objekte me karakter te  vecuar (te previlegjuar).

Ne mbledhjen elektronike te zhvilluar dje, me 5 nentor, Bordi drejtues aprovoi  vendimin per amendim e Thirrjes publike (tenderit) nr. 0207-1377/1, date 26.10.2016,  per dhenien me qira te shtepizave ne Bune,.

Me kete amendim nga Thirrja publike fshihen 34 lokacione dhe objekte te peshkatareve, gjegjesisht te pronareve te objekteve te cilet ne vitin 2015 kishin lejen per peshkim afarist apo sportiv.

Lokacionet dhe objektet te cilet jane fshi nga Thirrja publike (Tenderi) do te perfshihen me thirjet publike shtese sipas kushteve dhe procedures e cila do te precizohet permes Ndryshimit te Vendimit per shpalljen e Thirrjes publike, e cila duhet te kaloje proceduren e marrjes se Pelqimit nga Qeveria e MZ.

Gjitahshtu, ne bashkepunim me Ministrine e puneve te brendshme te MZ, me qellim te krijimit te kushteve qe edhe shtetasit te huaj te marrin pjese ne procesin e tenderimit, eshte dhene mundesia shtese qe shtetasi  i huaj te parashtroje  Verrtetimin qe e ka dorezuar kerkesen per lejimin e qendrimit te perkohshem ne MZ, konform Ligjit per te huajt ( Zakon o strancima ).

Ulqin, me 06.11.2016 Kryetari  i BD MD,