Rakomandime teknike për Zgjedhje në kohën e epidemisë Covid-19

0

Duke marr parasysh situatën epidemiologjike në Mal të Zi, Komisioni shtetëror zgjedhor ka jap rakomandime teknike për mbajtjen e zgjedhjeve me qëllim të mbrojtjes epidemiologjike të votuesëve.

Rakomandimet janë publikuar vetëm në gjuhën malazeze dhe ju sjellim përkthimin nga redaksia e Lajm.Me

Rekomandime të përgjithshme

Rakomandime jan dhënë për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve të Malit të Zi, gjegjësisht të gjithë pjesëmarrësve në procesin zgjedhor, duke pasur parasysh situatën aktuale në lidhje me epideminë e sëmundjes koronavirus (COVID-19) në Mal të Zi.

Rekomandimet kan të bëjnë me anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, komisionet zgjedhore komunale dhe bordet e votimit, si dhe për votuesit, organet shtetërore, organet e vetëqeverisjes vendore, organet dhe organizatat e tjera që janë të detyruar të ofrojnë ndihmë profesionale dhe teknike për organet e administratës zgjedhore.

Rekomandimet vlejnë gjithashtu për përfaqësuesit e misioneve të vëzhgimit, si dhe për të gjithë personat e tjerë që marrin pjesë në procesin zgjedhor dhe që mund të gjenden në vendvotimin në ditën e zgjedhjeve.

Për të parandaluar dhe luftuar sëmundjet e mëtutjeshme të shkaktuara nga koronavirusi i ri, masat dhe rekomandimet e përgjithshme kanë një rëndësi të veçantë dhe është e rëndësishme që ato t’i prezantohen para votuesve me kohë, si dhe anëtarëve të vendvotimeve.

Të gjitha rekomandimet e paraqitura në këtë dokument duhet të shfaqen qartë dhe qartë në të gjitha vendvotimet, dhe mbi të gjitha:

  1. Dezinfektimi i detyrueshëm i duarve para se të hyni në vendvotimin dhe gjatë procesit të votimit në përputhje me këto rekomandime;
  2. Veshja e detyrueshme e maskës në vendvotimin, përveç kur përcaktohet identiteti i votuesve;
  3. Mbajtja e distancës fizike të përshkruar para, gjatë dhe pas qëndrimit në vendvotim, në përputhje me rekomandimin e përgjithshëm të NCT për mbajtjen e distancës fizike.

Rekomandime epidemiologjike për punën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe komisioneve zgjedhore komunale

Duke pasur parasysh rolin kyç të komisioneve zgjedhore, siguria epidemiologjike e anëtarëve të tyre ka një rëndësi thelbësore.

Seancat e komisioneve janë të organizuara në dhoma, kapaciteti i të cilit ulur plotëson mirëmbajtjen e distancës minimale fizike të nevojshme midis anëtarëve prej 2 metrash.

Dhomat, përveç që janë të bollshme, duhet të jenë të ndriçuara mirë dhe të kenë mundësinë e ventilimit natyror. Dezinfektimi i sipërfaqeve të punës së sallës duhet të jetë para dhe pas çdo seance.

Veshja e maskave është e detyrueshme pa marrë parasysh distancën.

Dezinfektimi i duarve kur hyni dhe dilni nga seanca është i detyrueshëm.

Duke pasur parasysh që funksionimi i procesit zgjedhor kryesisht bazohet në funksionimin e qetë të komisioneve, është e një rëndësie të veçantë që të gjithë anëtarët t’i përmbahen rekomandimeve për parandalimin e infeksionit gjithmonë dhe kudo. Në atë mënyrë, ata do të mbrojnë jo vetëm shëndetin e tyre, shëndetin e familjeve të tyre, por edhe shëndetin e kolegëve nga Komisioni dhe do të sigurojnë punën e tij të pandërprerë.

Trajnimi i qendrës së votimit

Të gjithë anëtarët e vendvotimeve i nënshtrohen trajnimeve të veçanta, epidemiologjike gjatë trajnimeve të rregullta për detyrat e tyre.

Trajnimi do të organizohet duke përdorur platforma në internet ose duke siguruar termine televizive. Në trajnim nuk mund të marrin pjesë më shumë persona sesa numri i personave të përcaktuar me urdhrin e vlefshëm të Ministrisë së Shëndetësisë të Malit të Zi, të cilët janë të detyruar të veshin maska ​​dhe t’u përmbahen masave të përgjithshme të parandalimit gjatë trajnimit.

Rregullimi dhe mbrojtja epidemiologjike e vendvotimit

Qendra e votimit  është e nevojshme të organizohet dhe të rregulohet në mënyrë që rreziku i ekspozimit ndaj virusit të zvogëlohet në minimum.

Rekomandohet që qendrat e votimit, në terma epidemiologjik, të jenë të gatshëm për votim të paktën një ditë para zgjedhjeve, gjë që konstatohet personalisht nga anëtarët e këshillit zgjedhor gjatë inspektimit në qendrat e votimit.

Rekomandohet që vendvotimet të shënohen në atë mënyrë që të sigurohet drejtimi i lëvizjes së secilit zgjedhës dhe një distancë minimale prej dy metrash:

  • Përpara hyrjes në vendvotimin;
  • Para tabelës ku identifikohen votuesit;

Rekomandohet që distanca fizike të ruhet ndërmjet anëtarëve të KDP-së, kudo që të jetë e mundur.

Rekomandohet të vendosni xhel alkolik ose sanitizues dore në hyrje të vendvotimit dhe në dalje nga vendvotimi. Këto vende duhet të jenë qartë të dukshme dhe lehtësisht të arritshme.

SHËNIM: Dezinfektimi i duarve kryhet para dhe pas votimit.

Maska mbrojtëse hiqet nga personi që vjen të votojë për një kohë të shkurtër vetëm për të verifikuar identitetin, d.m.th. për të kryer identifikimin elektronik të votuesve (ndërsa të gjithë personat e tjerë në dhomë mbajnë maska) dhe më pas, pas dezinfektimit të duarve, ta kthejnë atë në fytyrë dhe do të votojnë me maskë në fytyrën e tij.  Ç’do vendvotim duhet të ketë një sasi masash në rast se një qytetar që erdhi të votojë dhe nuk ka maskë.

Dezinfektimi i duarve kryhet pasi maska të kthehet në fytyrë. Nuk duhet të harrohet se urdhërat e vlefshëm të Ministrisë së Shëndetësisë nënkuptojnë veshjen e maska ​​në ambient të hapur, gjë që zvogëlon mundësinë e zgjedhësit që të vijë pa maskë.

Është e dëshirueshme që të organizohet radha për hyrjen në vendvotim në atë mënyrë që të ketë një distancë prej të paktën dy metra në përputhje me udhëzimet e PKT.

Nëse një votues refuzon të dezinfektojë duart e tij/saj kur hyn në vendvotim, pas votimit të tij/saj, hapësira (kabina e votimit) që ai/ajo ka përdorur dezinfektohet. Dezinfektimi kryhet nga një anëtar i komitetit të vendvotimeve duke fshirë sipërfaqet në kabinë me një peshqir letre të njomur në dezinfektues.

Rakomandimet tjera

Rekomandohet që qendra e votimit të ventilohet vazhdimisht dhe dyert dhe dritaret të qëndrojnë të hapura për aq kohë sa të jetë e mundur.

Votimi jashtë qendrës së votimit – votimi me letër

Votuesve të cilëve u është caktuar një masë e izolimit, do të lejohen të votojnë me letër në përputhje me Ligjin për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve dhe rregullave për votimin me letër, duke respektuar masat shtesë të mbrojtjes epidemiologjike.

Anëtarët e komisionit të vendvotimeve që vizitojnë një votues i cili nuk mund të hyjë në vendvotim duhet të mbajnë maska, doreza dhe një mbulesë mbrojtëse për veshjet.

Anëtarët e komisioneve të vendvotimeve që vizitojnë një zgjedhës mbajnë me vete sanitizatorin e duarve dhe dezinfektojnë dorezat e tyre (pasi do të dezinfektojnë duart pa doreza) para dhe pas çdo vizite të votuesve. Me dezinfektues gjithashtu dezinfekton duart e votuesve para dhe pas votimit.

Votuesve të cilëve u është caktuar një masë e izolimit gjatë votimit, rekomandohet të mbajnë maska.

Pasi të keni mundësuar votuesit që nuk mund të hyjnë në vendvotimin, anëtarët e komisionit të vendvotimeve hyjnë në vendvotimin me një maskë, dezinfektojnë duart/dorezat e tyre dhe më pas ia dorëzojnë zarfin me fletën e votimit, si dhe të gjithë materialin tjetër zgjedhor kryetarit të qendrës së votimit, vendosini në një kosh mbeturinash dhe dezinfektojnë duart. Pas kthimit në qendrën e votimit, çanta me doreza të përdorura vendoset në koshin e mbeturinave.

Votimi në karantin

Personat që janë vendosur në karantinë institucionale me vendim të inspekcionit shëndetësor dhe sanitar mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të votimit në përputhje me Ligjin për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve, Rregullat e votimit me letër dhe zbatimin e rekomandimeve epidemiologjike.

Numërimi i votave

Rekomandohet që para numrimit të votave, sipërfaqja mbi të cilën kryhet numërimi dhe kutia e votimit të pastrohet plotësisht duke përdorur një peshqir të njomur në dezinfektues.

Rekomandohet që të gjithë pjesëmarrësit në proces të veshin maska ​​mbrojtëse dhe doreza gjatë të gjitha aktiviteteve të numërimit.

Fuhata e komunikimit

Rekomandohet që të gjitha procedurat dhe aktivitetet nga ky dokument të shoqërohen me një fushatë adekuate audio-vizive, përfshirë rrjetet sociale, si dhe kanale të tjera të komunikimit – audio, video, posterë, billborde dhe të ngjashme.