Me 3 dhjetor mbledhja e Kuvendit Komunal. Ja rendi i ditës

0

Për mbledhje propozojë këtë

R e n d  d i t e :

 

 Miratimin e procesverbalit nga mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më 29 dhe 30.10. 2018.vit.

 

1. Pyetjet dhe përgjigjiet e këshilltarëve,
2. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për tatimin në patundshmëri,
3. Propozim Vendimi për mbitaksën e tatimit në të ardhurat e personave fizikë,
4. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit mbi të ardhurat e zyrtarëve dhe nëpunësve në Komunën e Ulqinit,
5. Propozim Vendimi për kompenzimin për pajimin komunal të tokës ndërtimore,
6. Propozim Vendimi për kompenzimin për pajimin komunal të tokës ndërtimore për objektet ilegale,
7. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në emërimin e drejtorit,
8. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për themelimin e SH.P.K „Ujësjellës dhe kanalizime“ Ulqin,
9. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për themelimin e SH.P.K „Veprimtarit komunale“ Ulqin,
10. Propozim Vendimi mbi themelimin e SH.P.K. për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiverzitetit, kultivimin, gjuetin dhe peshkimin – Ulqin,
11. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike numër 64 nga NP PDU Ulqini-qyteti për lokalitetin Totosh Komuna e Ulqinit dhe 
12. Propozim Aktvendimi për refuzimin e kërkesës së Pero Simonoviq dhe të tjerët.

 

    Mbledhja do të mbahet më datë 03.12.2018. vit. ( e hënë ), me fillim në ora 11:00 në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.