Mbledhja e radhës e Kuvendit Komunal: Ja rendi i ditës

0

Miratimin e procesverbalit nga mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më 27 dhe 28.12. 2018.vit.

 

1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve
2. Programi i punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit për vitin 2019
3. Propozim vendimi për taksat lokale komunale 
4. Propozim vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për furnizimin publik me ujë
5. Propozim vendimi për masat stimuluese për zhvillimin e bujqësisë
6. Propozim vendimi për barazi gjinore
7. Propozim vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për themelimin e SHPK Parking servisit
8. Përfundim për pranimin e Raportit të gjendjes së rregullimit të hapsirës së Komunës së Ulqinit për vitin 2018
9. Propozim vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr.226 në zonën A nga NP PDU „Ulqini-Qyteti“, për lokalitetin Totoshi Komuna e Ulqinit – Dragović Bajram
10. Propozim vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr.256 nga NP PDU „Ulqini-Qyteti“, për lokalitetin Kodra 1 – Marniković P.Hilja
11. Propozim vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr.255 nga NP PDU „Ulqini-Qyteti“, për lokalitetin Kodra 1– Marniković P.Hilja
12. Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në arritjen e marrveshjes në procedurën kontestimore P.br.134/18

 

ZGJEDHJET DHE EMËRIMET

13. Propozim Aktvendimi për emërimin e Komisionit zgjedhor komunal 
14. Propozim Aktvendimin për emërimin e këshillit të transmetuesit lokal publik,, Radio Televizioni – Ulqin ,,
15. Propozim Vendimi për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorave SHPK,, Veprimtaritë komunale,,
16. Propozim Vendimi për emërimin e antarëve të Bordit të drejtorave SHPK,, Ujësjellësi e kanalizimi ,,
17. Propozim Vendimi për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorave SHPK, Për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit , rritjen, gjuetinë e egërsirave dhe peshkimin,, Ulqin.

 

    Mbledhja do të mbahet më datë 18.03.2019. vit. ( e hënë ), me fillim në ora 11:00 në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

 

                            KRYETARI,

                                                                                                               Dr. Ilir Çapuni, d.v.