Konkurs për logon e Qendres për kulturë

0

LAJMËRIM

 kuadër  aktiviteteve për shënimin e 35 vjetorit  punës institucionit tonë si dhe me vendim  drejtorit  këtijinstitucioni, NP Qendra per kulture Ulqin shpall konkurs përkonceptimin ideor  shenjës dalluese – logos.

QËLLIMI

Me dëshirën   komunikojmë  një formë  njohur, mënyrë   paraqesim karakterin e institucionit dhe atë ta përafrojmë komunitetit , , NP Qendra per kulture Ulqin  dëshiron  përcaktojë identitetin e vet vizual dhe  ketësimbolin themelor (logon). 

Logo e , NP Qendra per kulture Ulqin si shenjë dalluese duhet  mënyrë  thjeshtë, dalluese dhe mbresëlënëse  bashkojë, ilustrojë dhe  nxjerrë  pah karakteristikat   rëndësishme NP Qendra per kulture Ulqin.

TEMA e KONKURSIT

Punimi i propozimit për logo  , NP Qendra per kulture Ulqin  Propozimi i logos duhet qartë  identifikojë konceptin  kulturo-artistik dhe te  multikulturalizmit  institucionit tonë.

Kërkesat për dizajnin e shenjës – logos

Zgjedhja ideore duhet  përmbajë shenjin (elementi grafik) dhelogotipin (pjesa me shkronja). Te pjesa tekstuale e shenjës –logos –duhet  shënohet  dy gjuhë emërtimi i Ndermarrjes :

JU Centar za kulturu  Ulcinj

NP Qendra për kulturë  Ulqin

Poashtu, tek pjesa tekstuale , sipas mundësisë  vendoset viti ithemelimit  institucionit tonë – 1983.

Kushtet e konkursit

 drejtë pjesëmarrje kanë  gjithë personat fizik dhe juridik.

Punimet mund  dorëzohen  ambientet e arkivës së , NP Qendra për kulturë Ulqin.

Autori i punimit fitues është i obliguar  dorëzojë tek NP Qendra per kulture Ulqin zgjidhjen grafike  formë fajli format vektor.

AFATI PËR DORËZIMIN E PUNIMEVE

 drejtë pjesëmarrjeje kanë autorët  cilët dorëzojnë punimetderi me 15.10.2018 deri  ora 12:00 me shënimin Konkursipër dizenjimin e logos , NP Qendra per kulture Ulqin,  zarf mbyllur me shenjën Mos e hap”.

JURIA PROFESIONALE DHE SHPËRBLIMI

Vendimin për punimin fitues do ta sjellë juria profesionale me datë 17.10.2018 në ora 12:00, pranë NP Qendra per kultureUlqin

Punimi fitues do  shpërblehet me çmimin   holla me vlerë150 .

DREJTORI

Musa Hoxhiq