Konferencë “Multikulturalizmi dhe praktikat e artit bashkëkohor”

0

Nën drejtimin e fondacionit gjerman Konrad Adenauer (KAS)dhe në bashkëpunim me OJQ Unë veproj!”, në datat 4 – 6 dhjetor, në Ulqin do të organizohet konferenca „Fuqia e kulturës – Multikulturalizmi dhe praktikat e artit bashkëkohor, etnicizim apo interaksion?”.

 

Kjo konferencë  qendër  vëmendjes vendos politikat e multikulturalizmit dhe manifestimin e tyre  fushën e artitbashkëkohor, duke nenvizuar dilemën nëse ato shërbejnëthjesht si një platformë deklarative apo krijoj hapësirareale për shkëmbim ndërkulturor  vendet e BallkaninPerëndimor. 

 

Diskutimi i politikave multikulturore është një temë e momentit, në kontekst më të gjërë europian, pasi jemi dëshmitarë të rishikimit të tyre të vazhdueshëm, një fenomen ky i cili në mënyrë të veçantë po ndikohet nga kriza e emigracionit në Europë. Ndërkohë që, në kontekstin ekzistues të Ballkanit apo edhe të përvojave post-jugosllave, procesi i aplikimit të tyre po problematizohet edhe më shumë. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, në hapësirën e tranzicionit dhe turbulencave të vazhdueshme politike, të përballur me dilemën që shoqëritë tona ende e kanë, që t’i rikthehen fantazmave të së shkuarës apo të orientohen drejt perspektivës europiane, pikërisht nëpërmjet trajtimit të kësaj teme përshfaqet dobësia kryesore, në lidhje me mungesën e aftësisë për t’a pranuar të ndryshmen, me anë të shprehjes së ksenofobisë, mitomanisë, izolimit, si edhe të pamundësisë për t’i tejkaluar kufijtë politik dhe ato estetik.

 

Korniza tematike e konferencës i referohet modeleve njohura europiane  bashkëpunimeve kulturore (rrjete, bashkëprodhime, partneritete, lëvizje apo shkëmbime artistëve),  cilat  këtë mënyre realizojnë politikat e multikulturalizmit dhe dialogun ndërkulturor, e  nukreduktohen vetëm  lidhje me kategoritë etnike, dhe pse praktikë këto lloj rastesh janë  dominuese.

Pjesëmarrësit e konferencës janë përfaqësues  vijnë ngaadresa ndryshme,  politikave apo praktikave kulturore, nivel ndërkombëtar, kombëtar dhe lokal.

Hapja zyrtare e konferencës do  bëhet nga z. Mehmet Zenka, Ministër për  drejtat e njeriut dhe  pakicave Mal  Zi, për  vijuar me fjalët nga Sandra Gjurbuzoviq, Sekretare pranë Ministrisë  kulturës, z. Loro Nrekiq, kryetar i Komunës Ulqin, Norbert Beckmann-Dierkes, drejtori fondacionit Konrad-Adenauer dhe Musa Hoxhiq, drejtor iQendrës Kulturore  Ulqin.

Prezantimet hyrëse  konferencës do  mbahen nga prof. mr Janko Ljumović, nga Fakulteti i arteve dramatike Cetinë dhe Drita Llolla, drejtore e OJQ “Unë veproj” (iACT) ga Ulqini. Punimet dhe referimet,  kuadër  panelit parë Politikat publike dhe multikulturalizmi”, do prezantohen nga  ftuarit, si vijon: Milica Nikoliq, përfaqësuese e Komisionit kombëtar për UNESCO pranëMinistrisë se Kulturës  Mal  Zi, znj. Hadixhe Gjoni, nënkryetare e Komunës Ulqin, Ana Zhuvela, Qendra përzhvillim dhe marrdhënie ndërkombëtare Zagreb dhe SuljoMustafiq, profesor i letërsisë dhe përfaqësues i Partisëboshnjake  Mal  Zi.

 panelin e parë dhe  dytë  titulluar Praktikat e artitbashkëkohor dhe multikulturalizmi”,  ftuarit  do referojnë janë, si vijon: shkrimtarët dhe autorët e mirënjohur, Laslo Vegel nga Serbia dhe Andrej Nikolaidis nga Mali Zi, Hazim Begagiq,  cilësinë e drejtorit  Teatrit kombëtarboshnjak nga Zenica, Jellena Misheliq, bashkëpunëtore mësimdhënie pranë Fakultetit  Arteve Dramatike Cetinë, Luçjan Bedeni, drejtor i Muzeut Kombëtar Fotografisë Marubi  Shkodër, Tea Çuni, përgjegjëse e sektorit  komunikit dhe promovimit pranë Muzeut Marubi”, si edhe dr Vuk Vukoviq, docent  Fakultetin e ArteveDramatike  Cetinë.

 kuadër  programit hyrës  konferencës, me datë 4 dhjetor, do  organizohet një mbrëmje letrare me shkrimtarin e njohur Laslo Vegel, nën moderimin e Andrej Nikolaidis.

Redaktor i programit  konferencës është prof. mr JankoLjumoviq nga Fakulteti i arteve dramatike, Universiteti i Malit Zi.