Banka  CKB së shpejti do hap filjalin e vet në Katërkollë

0

Biznis Klub Anamalit e përfaqësuar nga Kryetari i saj KabilKurti në zyren e vet në Katërkollë zhvilloi një takim pune mëpërfaqësues të Bankës CKB  në Ulqin. 

Në takim morën pjesë përfaqësues nga sektori i biznesit ,përfaqësues të bashkësive lokale, organizatave joqeveritare , punonjës të institucioneve lokale dhe qendrore ku patën mundësitë japin mendimet dhe sugjerimet e veta në lidhje më hapjen e filjalit të Bankës CKB në Katërkollë.  

Kryetari i BKA së i falendëroj të pranishmit dhe përfaqësuesit e bankës CKB të cilët kanë shprehur interesimin për  hapjen e njëfiljali në Katërkollë. Për qytetarët e kësaj treve dhe bizneseve tëvogla  që veprojnë në Anë të Malit një iniciativë  e tillë ështëshumë e mirëpritur dhe e domosdoshme dhe do  ndikojë në tëmirën e qytetarëve dhe trevës në përgjithësi. 

Përfaqësuesit e Bankës CKB ishin të kënaqur nga prezenca nënumër aq të madh të përfaqësuesve nga fusha të ndryshme. Drejtori i CKB për Ulqin tha se kemi filluar më bërjen e analizave të para në terren për iniciativën që kemi marr dhe ngatakimet  kemi pasur deri më tani jemi  shumë të kënaqur përkapacitetët që ka kjo zonë dhe besoj se deri  fund  vitit do sjellim edhe vendimin për hapjen e një filjali  Katërkollë.